BitcoinExpress

Wykonaliśmy już 1349 transakcji

Menu główne


Nasze kursy BTC
Sprzedaż
Kupno

PLN
78603,86
72000,01

EUR
16975,45
15347,92

USD
17987,29
16221,75

Ostatnia aktualizacja: 2022-12-08, 14:31:56

NIEDOSTĘPNY - w obecnej chwili transakcje nie są realizowane

Regulamin escrow

Usługa administrowana przez Administratora portalu Bitcoinexpress.pl, za pomocą którego Inicjator i Odbiorca dążą do zawarcia umowy.
Inicjator akceptuje niniejszy regulamin usługi i przekazuje warunki transakcji, umocowuje Administratora do przekazania BTC na rzecz Odbiorcy.
Odbiorca akceptuje niniejszy regulamin usługi i warunki transakcji.
W przypadku zaistnienia sporu co do zawieranej umowy Inicjator i Odbiorca wyrażają zgodę na poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Administratora.
Po spełnieniu warunków określonych w umowie Administrator przekazuje BTC Odbiorcy – potwierdzenie spełnienia warunków transakcji udziela Inicjator.
Odbiorca potwierdza że spełnił warunki transakcji w ciągu 24h lub innego czasu określ;onego przez strony. Dostarcza na to dowody. Jeśli brak jest potwierdzenia spełnienia warunków od Odbiorcy, BTC wraca do Inicjatora.
Inicjator udziela zgody na wypłatę środków lub nie udziela zgody i podaje powód i dowody.
ADMINISTRATOR wyznacza termin stronie która dostarcza dowody i wyznacza termin ich dostarczenia.
ADMINISTRATOR dąży do polubownego rozstrzygnięcia sporu. Proponuje stronom ugodę.
Jeśli strony nie zawierają ugody, Administrator dokonuje rozstrzygnięcia sporu i przekazuje BTC Stronie, na której korzyść rozstrzygnięty został Spór.
Strony mogą zaskarżyć decyzję Administratora do Sądu Powszechnego.
Wszelka korespondencja i zawiadomienia będą przekazywane email na podane adresy poczty elektronicznej ze skutkiem doręczenia.

Stopka

Zamknij